Gezamenlijke visie

Gezamenlijke visie

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) willen samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichterbij het kind en het gezin te organiseren. Vanuit een gezamenlijke visie van alle partners is het doel hiervan om beter tegemoet te komen aan de hulpvraag van het kind en het gezin. Daarnaast verwachten de gemeenten dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten.

De start van de samenwerking tussen gemeenten en professionals, cliënten en scholen was het ontwikkelen van een gezamenlijke visie die de kern vormt voor het te ontwikkelen MVS jeugdmodel. Het kind/de jongere en de oplossing die nodig is (zoveel mogelijk in het normale leven) staan centraal in het MVS Jeugdmodel.

Er zijn zes bouwstenen benoemd die in samenhang het MVS jeugdmodel vormen. Ook is er een transformatiestrategie ontwikkeld die beschrijft hoe stakeholders gezamenlijk de gewenste verandering in gedrag en cultuur gaan realiseren. In het Koersdocument staat hoe het MVS Jeugdmodel eruit ziet (inclusief bouwstenen en transformatiestrategie )en wat de koers is voor de ontwikkeling van jeugd(hulp) in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

visie 640x480
bouwstenen 640x480

De 6 bouwstenen

Samen zijn er 6 belangrijke bouwstenen benoemd die gezamenlijk het MVS jeugdmodel vormen. Alle zes bouwstenen zijn belangrijk: waar het om gaat is om het in samenhang uitwerken van deze onderdelen.

 1. Netwerk rondom het kind, de ouder/opvoeder in het gewone leven
 2. Versterk de positie van het onderwijs
 3. Wijkteam 2023
 4. Een praktijkondersteuner in elke huisartsenpraktijk
 5. Flexibel netwerk van specialisten op MVS-niveau
 6. Specialistische jeugdhulp op MVS-niveau

Transformatiestrategie

Om het kind en het gezin echt centraal te stellen en dit zoveel mogelijk in het normale leven, is het nodig dat organisaties en professionals (anders) met elkaar samenwerken en bestaande (en vertrouwde!) grenzen en protocollen loslaten. Dat vraagt om een forse verandering. Niet alleen in systemen, structuren en werkwijzen, maar zeker ook in gedrag en cultuur. Het afgelopen jaar is in gesprekken met professionals en organisaties duidelijk geworden hoe groot het draagvlak is om dit samen voor elkaar te krijgen. De transformatiestrategie geeft aan hoe we deze verandering samen willen realiseren.

De belangrijkste elementen zijn:

 1. Leidende principes
 2. Gezamenlijke doelen voor het kind
 3. Situationeel en netwerkgericht handelen
 4. Dialoog als communicatieprincipe
 5. De kracht van de mensen achter het MVS jeugdmodel
 6. Sturing op de randvoorwaarden voor het MVS jeugdmodel
 7. Leiderschap en boegbeeldfunctie
 8. Regionale samenwerking
Transformatiestrategie 640x280
actie 640x480

Van visie naar actie

Nu is het moment om het Koersdocument om te zetten in actie om het MVS Jeugdmodel van een papieren model uit te werken naar de praktijk. De aanpak hiervoor staat in een actieplan. Hierin staan alle acties die nodig zijn om samen met alle betrokken partners ervoor te zorgen dat het MVS-jeugdmodel in 2023 staat.

Op dit moment starten allerlei werkgroepen die aan de slag gaan met het uitwerken van onderwerpen uit het koersdocument (pdf, 1MB). De werkgroepen zijn een mix van alle stakeholders: cliënten, inwoners, onderwijs, huisartsen, jeugdhulpaanbieders, wijkteams en de vele organisaties en personen die actief zijn in de wijken en (in)direct een rol vervullen bij het (gezond en veilig) opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Bekijk ook het actieplan (pdf, 300kB).