Opgroeien door spelen en leren

Dit netwerk denkt na over de aansluiting tussen de zorgstructuur binnen het onderwijs en het jeugdmodel. Dit geldt ook voor de voorschoolse voorzieningen waarbij deze aansluiting niet altijd vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan de kinderopvang, de VVE en passend onderwijs. De gezamenlijke uitdaging ligt in het tijdig en dichtbij aanbieden van ondersteuning aan jeugdigen die dit nodig hebben.

Dit netwerk werkt een plan uit hoe we gezamenlijk de gewenste situatie bereiken, wat daarvoor nodig is en hoe daar te komen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

  • Hoe ziet de huidige ondersteuningsstructuur in het onderwijs (inclusief kinderopvang, BSO, passende onderwijs etc.) eruit? 
  • Hoe sluit de onderwijszorgstructuur aan op de jeugdhulp en omgekeerd? Hoe zorgen we ervoor dat we gezamenlijk het goede doen? 

Netwerkregisseur

Documenten

  • Plan van aanpak Netwerk Opgroeien door spelen en leren is op te vragen bij de netwerkregisseur

Planning

  • De eerstvolgende bijeenkomst wordt op een later moment toegevoegd